Ds. Binnert Tjallings
image
Doopsgezind predikant, geboren in 1762 te Grouw, trouwde op 20 mei 1787 met Neeltje Sijbrens. Hij was een oom van de bekende Friese dichters Bruorren Halbertsma. Tjallings was koopman voor hij in 1781 dominee werd. Over het algemeen hadden doopsgezinde kooplieden en bankiers een reputatie van grote eerlijkheid en betrouwbaarheid. Alhoewel er in Mennonitische kringen geen bezwaren bestonden tegen zakendoen en handel, hadden sommige Mennonieten bezwaar tegen de handel, vooral voor de geestelijkheid. Tjallings trok zich uit zijn zaken terug, omdat hij het onzuiver vond om prediker van het Evangelie te zijn en tegelijkertijd betrokken te zijn bij wereldse zaken in de handel. Een hard bewijs voor zijn lidmaatschap is niet gevonden. De notulen over zijn periode zijn niet bewaard gebleven en hij wordt in de geraadpleegde bronnen niet genoemd. Daar echter de activiteiten van het gezelschap nauw verweven waren met de Doopsgezinde en de Remonstrantse kerken en de bespreking van de preek op zondagmiddag een vast onderdeel van de agenda vormde, is het vrijwel uitgesloten, dat hij geen lid van het gezelschap was.
Beroep:
Doopsgezind Predikant
Foto:
foto10.jpg
Lid vanaf:
1787
Lid tot:
1794