Petrus Hofman Peerlkamp
image
geboren in 1786 te Groningen. Hij overleed op 29 maart 1865 in Hilversum. Hij studeerde in zijn geboortestad en promoveerde in de letteren. Achtereenvolgens was hij in 1803 praeceptor te Haarlem, in 1804 rector te Dokkum, in 1816 rector te Haarlem, en in 1822 gewoon hoogleeraar in de letterkunde en geschiedenis te Leiden, welke betrekking hij in 1849 neerlegde, waarna hij in Hilversum ging wonen. Behalve een groot aantal Latijnsche geschriften in proza en poëzie, en kritische uitgaven van klassieke schrijvers schreef hij: Opmerkingen betreffende de Staten-Overzetting van de Evangeliën en Handelingen der Apostelen (anoniem); Hulde aan de nagedachtenis van A. Loosjes Pz., toegebragt door het Departement van Letterkunde van het genootschap: Oefening in Wetenschappen te Haarlem 14 maart 1818, Haarlem 1818; Voorrede voor H.G. Oosterdijks Lierzangen van Horatius in Ned. verzen, Haarlem 1819; Levensbericht van J. Venhuizen Peerlkamp, zijn broeder, in de Hand. Mij. Ned. Lett., 1865. Voor het Hist. Gen. te Utrecht gaf hij met A. Perk, z.a., uit: Lamb. Hortensius, Over de opkomst en den ondergang van Oud-Naarden, Utrecht 1866. Ook voor de Nederlandsche letterk. gesch. is hoogst belangrijk zijn: Liber de Vita doctrina et facultate Nederlandorum qui carmina Latina composuerunt, vooral de 2e uitgave, Haarlem 1838; niet minder zijne uitgave van Huygens' De Vita propria sermonum, aldaar 1817, vooral vóór de vertaling van Loosjes, 1821 of de eerste uitgave van het Cluys-werck, 's-Gravenhage 1841. Hij was een der meest bekende figuren in de geschiedenis van de klassieke philologen hier te lande, beroemd latinist van grote belezenheid en allerwege bekend door zijn critische methode, die reeds bij zijn leven deels verguisd, deels zo bewonderd is, dat zij zelfs in andere landen, als Duitsland en Zweden, navolgers heeft gevonden. Eveneens dient Peerlkamp vermeld te worden als Latijns dichter. Onder meer leverde hij een heerlijke vertaling van de "Ode aan den Rijn" van E.A. Borger, dien hij in 1822 te Leiden als hoogleraar in de oude letterkunde en algemene geschiedenis is opgevolgd.
Beroep:
Rector Latijnse School
Foto:
foto17.jpg
Lid vanaf:
1804
Lid tot:
1816