Ds. Cornelis Willem Westerbaen
image
remonstrants, geboren te Amsterdam in 1764, waar hij op 22 februari 1832 overleed. Hij was predikant te Dokkum maar wordt als zodanig niet genoemd in de 'Biographische Naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten van de Remonstrantsche Broederschap'. Aangenomen kan worden dat hij te Dokkum als proponent de gemeente bediende van 1887 tot 1888. In Dokkum waren vacatures in de Remonstrantse kerk v??r 1787, tussen 1790 en 1794 en tussen 1796 en 1799. In de beide laatste periodes was Westerbaen predikant te Schoonhoven en Utrecht en hij werd proponent in 1786, Hij kan dus alleen te Dokkum geweest zijn als proponent van 1786 tot 1787. Jan Willem de Crane schrijft in zijn "Biografische Berigten" in 1841 over Westerbaen en Stuart: "-beide mij steeds hartelijk geliefde vrienden, sinds wij voor jaren te Dockum elkander hadden leren kennen-". Hij was achtereenvolgens Remonstrantsch predikant te Schoonhoven van 1788 tot 1793, daarna ging hij naar Utrecht van 1793 tot 1804. In 1804 werd hij te Amsterdam beroepen. Zijn werken zijn: Lofrede op Joh. Lublink den jongen, Amsterdam 1817; Lijkrede op M. Stuart, aldaar 1827; voorts leerredenen, vertalingen en bijdragen in de Vad. Letteroefeningen en in Van Kampen's Magazijn; toespraken als algemeen voorzitter van 't Nut in 1814, 1816 en 1825; leven van Corn. Rogge, (vóór diens Nagelaten leerr.), enz. Westerbaen moet zich bij de Patriottische activiteiten in Dokkum zeer rustig gehouden hebben, daar: 'De regering van Schoonhoven wilde hem echter niet als predikant en inwoner der stad admitteren, eer hij voorzien was van genoegzame bewijzen van zijn stil gedrag bij de troebelen in het vaderland. Op vertoon van eene verklaring, afgegeven door den hoogl. VAN DER MEERSCH, drie predikanten en drie opzieners van Amsterdam, dat hij geen lid was geweest van de Vaderlandsche Sociëteit noch van eenig exercitie-genootschap, werd hem de vrije inwoning en waarneming van zijn dienst vergund'. Kennelijk gold zijn gedrag en het lidmaatschap van ons leesgezelschap niet als compromitterend, of hij is door zijn 'referenties' uit de wind gehouden.
Beroep:
Remonstrants Predikant
Foto:
foto8.jpg
Lid vanaf:
1786
Lid tot:
1787